Title

Disclaimer

Body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ►  Gebruiksvoorwaarden
Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de diensten van Optiek Geyskens betekent dat de bezoeker van alle Optiek Geyskens-sites zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

    ►  Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Optiek Geyskens en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Optiek Geyskens-sites en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Optiek Geyskens. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

    ►  Aansprakelijheid
Optiek Geyskens en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Optiek Geyskens en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Optiek Geyskens is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Optiek Geyskens gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Optiek Geyskens of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Optiek Geyskens is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.


Privacyregeling

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de optiekgeyskens.be website en op alle Internet-initiatieven van Optiek Geyskens.

Inzamelen van informatie

    ►  Bij registratie, nieuwsbrieven en acties
Optiek Geyskens verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website, intekenen op nieuwsbrieven of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Optiek Geyskens voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit schriftelijk aanduiden. Iedere geregistreerde gebruiker kan op eenvoudig verzoek verwijderd worden uit de lijst.

    ►  Bij gebruik van bepaalde diensten
Optiek Geyskens bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals een on-line clientzone. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is de online clientzone maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

    ►  In log-files
Tenslotte wordt er in sommige gevallen informatie verzameld in log-files. Optiek Geyskens kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Optiek Geyskens nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

    ►  Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits verzoek. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

    ►  Gebruik van cookies

Optiek Geyskens maakt NOOIT gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden en die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Cookies worden vaak gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt niet altijd aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook niet op alle websites terug.

    ►  Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Optiek Geyskens behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.